(otevřít v nové záložce / stáhnout v PDF)

Obchodní podmínky, které vydal Spolek SPLAV!, se sídlem U Studánky 449/5, 170 00 Praha 7, IČO 266 74 122, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 14943 vedenou Městským soudem v Praze, kontaktní e-mail: distribuce@svetovka.cz (dále jen „dodavatel“), aby upravil náležitosti kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb e-publikace (dále jen „smlouvy“) uzavíraných mezi dodavatelem a spotřebitelem (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese www.svetovka.cz (dále jen „internetový obchod“).

 1. Uzavření smlouvy
  1. Dodavatel nabízí prostřednictvím internetového obchodu časopisy a knihy v tištěné podobě a ve formě e-publikace, případně i další spotřební zboží. V internetovém obchodě je uveden podrobný popis jednotlivého zboží a služeb, jejich jednotková cena a náklady dodání. Ceny jsou uvedeny vždy včetně všech daní a poplatků. Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty s.p. na adresu zákazníka, digitální obsah je zasílán e-mailovou zprávou, celková cena může být uhrazena bankovním převodem nebo dobírkou.
  2. Zákazník prostřednictvím internetového obchodu zašle dodavateli objednávku obsahující informace o objednávaném zboží a službách, o požadovaném způsobu jejich doručení a úhrady, o jednotkové a celkové ceně včetně nákladů dodání a osobní a kontaktní údaje zákazníka. Před závěrečným odesláním objednávky může zákazník zkontrolovat a případně opravit zadané údaje. Údaje uvedené v odeslané objednávce bude dodavatel považovat za správné.
  3. Dodavatel e-mailovou zprávou potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky a zároveň mu zašle pokyny k úhradě celkové ceny. Doručením této potvrzující e-mailové zprávy zákazníkovi je mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena smlouva.
 1. Plnění smlouvy
  1. V případě úhrady celkové ceny bankovním převodem je celková cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy. Nebude-li cena v této lhůtě uhrazena, smlouva se automaticky ruší.
  2. Zákazník je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady s tím spojené.
  3. Dodavatel je oprávněn zahájit poskytování objednané služby e-publikace až poté, co mu bude uhrazena cena za tuto službu. Dodavatel službu e-publikace poskytuje tak, že zákazníkovi zašle e-mailovou zprávou objednanou e-publikaci ve formátu PDF s vyznačeným jménem a adresou zákazníka a chráněnou proti úpravám. Zákazník objednáním služby e-publikace souhlasí s tím, že mu digitální obsah bude dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a bere na vědomí, že zasláním e-publikace mu zaniká právo na odstoupení od smlouvy.
 1. Odstoupení od smlouvy
  1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů a dále od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  2. V ostatních případech má zákazník právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy. K dodržení lhůty k odstoupení od smlouvy postačuje odstoupení od smlouvy ve lhůtě odeslat písemně do sídla dodavatele nebo na jeho kontaktní e-mail, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek. Zákazník může k odstoupení použít vzorový formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy, který je připojen k těmto obchodním podmínkám. Zákazník je povinen vrátit dodavateli nepoškozené zboží, náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník. Dodavatel doručení oznámení o odstoupení od smlouvy i doručení vráceného zboží potvrdí zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Dodavatel vrátí zákazníkovi zaplacenou cenu zboží a služeb na bankovní účet určený zákazníkem ve lhůtě 14 dnů od vrácení nepoškozeného zboží.
 1. Práva z vad
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  2. Dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že dodané zboží a služby jsou ve shodě s uzavřenou smlouvou. Shodou s uzavřenou smlouvou se rozumí, že zboží a služby mají jakost a provedení ve smlouvě sjednané, a není-li jich, pak dodavatelem nebo jeho zástupcem popisované, a dále, že odpovídají požadavkům právních předpisů a jsou v odpovídajícím množství.
  3. V případě, že zboží nebo služba není ve shodě s uzavřenou smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má zákazník právo na nové dodání zboží nebo poskytnutí služby bez vady, na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, a to podle volby zákazníka. Zákazník sdělí dodavateli, které právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
  4. Práva zákazníka vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady uplatňuje zákazník u dodavatele písemně v jeho sídle nebo na jeho kontaktním e-mailu, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od zákazníka informaci o vadě poskytované služby.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce a řídí se právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě, že právní vztah založený smlouvou obsahuje jakýkoli mezinárodní prvek.
  2. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a může být zákazníkovi zpřístupněna na jeho žádost.
  3. K řešení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce. Dodavatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  4. Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Spolek SPLAV!
U Studánky 5, 170 00 Praha 7
e-mail: distribuce@svetovka.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dodání tohoto zboží a služeb:

Popis zboží a služeb: [doplňte]
Datum objednání: [doplňte]
Číslo objednávky: [doplňte]

Spotřebitel:
Jméno a příjmení: [doplňte]
Adresa: [doplňte]
E-mail: [doplňte]
Bankovní účet pro vrácení ceny zboží a služeb: [doplňte]

Datum: [doplňte]

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):