(otevřít v nové záložce / stáhnout v PDF)

Obchodní podmínky, které vydal Spolek SPLAV!, se sídlem U Studánky 449/5, 170 00 Praha 7, IČO 266 74 122, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 14943 vedenou Městským soudem v Praze, kontaktní e-mail: distribuce@svetovka.cz, kontaktní telefon 603-148-717 (dále jen „dodavatel“), aby upravil náležitosti kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb e-publikace (dále jen „smlouvy“) uzavíraných mezi dodavatelem a spotřebitelem (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese www.svetovka.cz (dále jen „internetový obchod“).

Úplné znění ze dne 14. 3. 2023

 1. Uzavření smlouvy
  1. Dodavatel nabízí prostřednictvím internetového obchodu časopisy a knihy v tištěné podobě a ve formě e-publikace, případně i další spotřební zboží. V internetovém obchodě je uveden podrobný popis jednotlivého zboží a služeb, jejich jednotková cena a náklady dodání. Ceny jsou uvedeny vždy včetně všech daní a poplatků. Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty s.p. na adresu zákazníka, digitální obsah je zasílán e-mailovou zprávou. Celková cena může být uhrazena bankovním převodem, dobírkou nebo platební kartou.
  2. Zákazník prostřednictvím internetového obchodu zašle dodavateli objednávku obsahující informace o objednávaném zboží a službách, o požadovaném způsobu jejich doručení a úhrady, o jednotkové a celkové ceně včetně nákladů dodání a osobní a kontaktní údaje zákazníka. Před závěrečným odesláním objednávky může zákazník zkontrolovat a případně opravit zadané údaje. Údaje uvedené v odeslané objednávce bude dodavatel považovat za správné.
  3. Dodavatel e-mailovou zprávou potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky a zároveň mu zašle pokyny k úhradě celkové ceny. Doručením této potvrzující e-mailové zprávy zákazníkovi je mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena smlouva.
 1. Plnění smlouvy
  1. V případě úhrady celkové ceny bankovním převodem je celková cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy. Nebude-li cena v této lhůtě uhrazena, smlouva se automaticky ruší.
  2. Zákazník je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady s tím spojené.
  3. Dodavatel je oprávněn zahájit poskytování objednané služby e-publikace až poté, co mu bude uhrazena cena za tuto službu. Dodavatel službu e-publikace poskytuje tak, že zákazníkovi zašle e-mailovou zprávou objednanou e-publikaci ve formátu PDF s vyznačeným jménem a adresou zákazníka a chráněnou proti úpravám. E-publikace je poskytována jako jednorázové plnění a dodavatel se nezavazuje k žádným budoucím aktualizacím obsahu.
  4. Zákazník objednáním služby e-publikace souhlasí s tím, že mu digitální obsah bude dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a bere na vědomí, že zasláním e-publikace mu zaniká právo na odstoupení od smlouvy.
 1. Odstoupení od smlouvy
  1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. i) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů a dále od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  2. V ostatních případech má zákazník právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy. K dodržení lhůty k odstoupení od smlouvy postačuje odstoupení od smlouvy ve lhůtě odeslat písemně do sídla dodavatele nebo na jeho kontaktní e-mail, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek. Zákazník je povinen vrátit dodavateli nepoškozené zboží, náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník. Dodavatel doručení oznámení o odstoupení od smlouvy i doručení vráceného zboží potvrdí zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Dodavatel vrátí zákazníkovi zaplacenou cenu zboží a služeb na bankovní účet určený zákazníkem ve lhůtě 14 dnů od vrácení nepoškozeného zboží.
 1. Práva z vad
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  2. Dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že dodané zboží a služby jsou ve shodě s uzavřenou smlouvou. Shodou s uzavřenou smlouvou se rozumí, že zboží a služby mají jakost a provedení ve smlouvě sjednané, a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé, dodavatelem nebo jeho zástupcem popisované, a dále, že odpovídají požadavkům právních předpisů a jsou v odpovídajícím množství.
  3. V případě, že zboží nebo služba není ve shodě s uzavřenou smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má zákazník právo na nové dodání zboží nebo poskytnutí služby bez vady, na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, a to podle volby zákazníka. Zákazník sdělí dodavateli, které právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
  4. Práva zákazníka vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady uplatňuje zákazník u dodavatele písemně v jeho sídle nebo na jeho kontaktním e-mailu, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od zákazníka informaci o vadě poskytované služby.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce a řídí se právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě, že právní vztah založený smlouvou obsahuje jakýkoli mezinárodní prvek.
  2. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a může být zákazníkovi zpřístupněna na jeho žádost.
  3. K řešení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce. Dodavatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.