Vít Pokorný

Na podporu překladu funguje řada různých stipendií, ocenění, grantů a dalších pobídek. V následujícím příspěvku představuji alespoň část soutěží, cen a výzev, jež nejsou omezeny na konkrétní jazykovou kombinaci a jejichž společný jmenovatel spočívá v podpoře překladu do češtiny.

Za vrcholné ocenění práce překladatele či překladatelky se u nás považuje Státní cena za překladatelské dílo, jež se váže buď k překladu konkrétního literárního díla z cizího jazyka do češtiny, nebo k ohodnocení dosavadní činnosti autora v oblasti překladu literárních děl. Cenu uděluje Ministerstvo kultury ČR.

Překladatelskou kategorii nalezneme rovněž v rámci Magnesie Litery. Tato v našem prostředí nejbedlivěji sledovaná literární soutěž si klade za cíl propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy bez omezení a bez ohledu na žánry. O udělení ceny rozhoduje odborná porota.

Dalším prestižním překladatelským oceněním je Cena Josefa Jungmanna (CJJ), za níž stojí Obec překladatelů. Toto ocenění se udílí každoročně za nejlepší překladové dílo (umělecké nebo humanitněvědné) poprvé publikované v českém jazyce. Návrhy na ocenění lze podávat na adresu Obce. Uzávěrka pro podání návrhů je 15. února.

V rámci vyhlášení CJJ uděluje Obec překladatelů na návrh odborné poroty také Prémii Tomáše Hrácha za mimořádný překladatelský počin mladého překladatele do 34 let, Krameriův vinš za zásluhy o podporu a rozvoj literárního překladu v ČR a Stipendium Hany Žantovské. To Obec každoročně vypisuje pro překladatele poezie do češtiny. Do užšího výběru lze přihlásit ukázky v rozsahu nejméně 200 veršů, termín doručení žádostí je stanoven na 15. srpna.

Obec překladatelů stojí také za soutěží, s níž je časopis Plav dlouhodobě spjat, a sice Soutěží Jiřího Levého. Pořádá se každoročně, věkový limit pro účast je 35 let. Cílem Soutěže Jiřího Levého je podpořit rozvoj českého literárního překladu, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti. Zájemci se mohou účastnit ve třech kategoriích, a sice umělecká próza a drama, poezie a kritika a teorie překladu.

Chystáte­-li se pustit do překladu beletrie, mohla by pro vás být užitečná podpora Nadace Český literární fond. NČLF totiž v oblasti literatury a publicistiky věnuje pozornost jak původní české literatuře a publicistice, tak překladům cizojazyčné literatury do češtiny. Podpora se udílí formou stipendií či grantů. Konečný termín podání žádostí je 26. února.

O podporu NČLF mohou žádat rovněž překladatelé divadelních her, scénářů atp. Mladí překladatelé divadelních her z řad univerzitních studentů se zároveň mohou ucházet o Cenu Evalda Schorma, vypisovanou agenturou DILIA. Letošní uzávěrka nominací je 31. března.

Nakonec zmíním ještě soutěž Zlatá stuha, která se vztahuje na překladatele literatury pro děti a mládež. Překladatelé tu mají možnost soutěžit ve čtyřech kategoriích, a sice beletrie pro děti, beletrie pro mládež, literatura faktu pro děti a mládež a komiks pro děti a mládež. Tuto soutěž vyhlašují Obec překladatelů, Klub ilustrátorů, Památník národního písemnictví, Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského.

 

Zpět na číslo