Geo Bogza

Z rumunštiny přeložil Jiří Našinec

Dvě věčná témata poezie, láska a smrt. Kosmogonické putování dějinami vášně a revolty doplněné o obrazy ze života námořníků. Oceán byl toho dne obzvlášť neklidný!

 

MOTTO:

Tehdy mě trápilo vše, to, že jsem měl
    deset prstů namísto sta, anebo spíše
    jednoho jediného, jenž by se mohl
    změnit v blesk,
že jsem musel chodit po zemi,
    namísto toho, abych létal:
    anebo lépe, abych byl na tisíci
    místech zároveň;
tehdy mě trápilo vše, láska mezi
    muži a ženami, z níž bych si byl přál
    mít jinou, nadpřirozenou,
fantastickou událost, na níž se podílí
    oceány svou nezměrností a hloubkou,
zoufalý z toho jsem byl a pln strašlivé
    vzpoury proti bědnosti svého
    lidského údělu,
ustavičně snil o velkých apokalyptických
    plamenech, jež by obrátily v prach
    naše ubohé bytosti, nedokonalé a zranitelné,
nezkrotný, chaotický mladík bouřící se hlavně
    proti biologickému údělu světa.

(Z nepublikované básně o věznici Văcărești z roku 1934)

 

I

Existuje prvotní ovál, životem zmítaný
    a hlouběji smrtí,
cesta mezi kosmickými a žhavými liniemi
    vedoucími až do paměti kostí,
prudké a hrozivé dojetí z návratu
tam, kde vznikl svět a kam opět přichází
    aby se stále uchovával a umíral,
ovál ženy, břicho, oceán a mlhovina,
krvavá, rudá hvězda každou noc nad
    posledním pokolením vzchází
a sám pták beznaděje přijímá pozdrav
    nových odsouzenců,
těch, již s pohledy stravovanými plameny
budou procházet podivnými kraji lásky,
    tesklivými a pobouřenými,
a budou si zkrvavovat kolena o ostré hrany
    pískovce,
aby se mohli dotknout svým buřičským
    a paličským čelem
všech věcí, kudy prošla, snila či
    blouznila
plavá panna spřízněná s velkými pohromami
    lásky.

 

II

Plavá panno, spřízněná se všemi pohromami
    lásky,
tak jako jsou eukalypty spřízněny s tropy
    a s rovníkem,
plavá panno, spřízněná s šílenstvím, se sebe-
    vraždou,
tak jako jsou geometrické obrazce spřízněny
    s tajemnými kostmi čela
a úhel mezi sluncem a lunou s přílivem
    a odlivem oceánů.
Plavá panno, spřízněná s šílenstvím, se sebe-
    vraždou a s ostatními děsivými
    výsadami lásky a biologie,
tak jako je život spiklenců spřízněn s hlasem
    prokurátora, jenž požaduje jejich
    odsouzení na smrt,
a jejich srdce s třeskem zbraně popravčí
    čety na úsvitu dne, s rozsudkem.
Plavá panno, spřízněná se srdcem spiklenců
    a střelami popravčích čet
tak jako je noc 3. května 1808 spřízněna
    s hrozivým géniem velkého Goyi.

 

III

Plavá panno s lýtky tesknoty,
    s lýtky jako zář velkých bulvárů,
plavá panno s lýtky tesknoty
    s lýtky jako opojný ohňostroj,
plavá panno, spřízněná se mnou a
    s milostným snem mé mladosti,
tak jako sen námořníků je spřízněn
    s tancem stěžňů kolem polární hvězdy
a elegický trojúhelník jeřábů s jedinečnou
    chvílí podzimní rovnodennosti.
Plavá panno, spřízněná se snem,
    se zděšením a krutou beznadějí mého
    jinošství,
plavá panno, spřízněná s tesknotou, se vzpourou
    a sebevraždou v mých pohledech,
tak jako bezesné noci jsou spřízněny
    s černými prapory, jež vlají u ponurých
    vrat blázinců,
a rentgenové snímky lebečních dutin s tragickým
    úsměvem velkých básníků.
Plavá panno, spřízněná s rentgenovými snímky
    lebečních dutin a s tragickým úsměvem
    velkých básníků,
tak jako mátožný návrat upírů je spřízněn
    s věží katedrály, z které se ozývá
    odbíjení půlnoci.
Plavá panno, spřízněná s velkými pohromami
    lásky, tak jako neklid šelem
    v džungli je spřízněn s blízkostí
    hvězd přinášejících neštěstí.

 

IV

Vzpomeň si na vzpouru, tesknotu, zář
    velkých bulvárů,
vzpomeň si na rentgenové snímky, zděšení,
    nespoutaný ohňostroj
a slova ze zsinalého kamene, jež mi ničila
    rty ve dvanáct hodin v noci,
když jsem věděl, že jsi plavá panna, spřízněná
    se všemi pohromami lásky,
tak jako horké vlny samumu jsou
    spřízněny s vleklým šílenstvím
    afrických měst
a bílý prapor, jenž se zvedá nad obleženými
    městy, se stránkami dějepisu
    plnými krve.
Plavá panno, spřízněná s šílenstvím, se sebe-
    vraždou a ostatními krutými výsadami
    lásky a biologie,
tak jako jsou oči námořníků, vytřeštěné hrůzou,
    spřízněny s obrovskou vlnou,
    jež v poslední chvíli pohltí jejich loď.

 

V

Plavá panno s úsměvem jako pitva,
    jako vitriolový květ neurastenie,
plavá panno, spřízněná s pitvami a
    s vitriolovými květy neurastenie,
tak jako slova z tohoto zpěvu jsou spřízněna
    s krutým snem mého jinošství
a s letem havranů nad planinami,
    s tisíci šibenicemi v zemích,
    kde vládne tyranie.
Plavá panno, spřízněná s milostným snem
    mého jinošství,
tak jako zmrzlá těla badatelů
    jsou spřízněna s věčným tichem
    polárních krajin
a chladné oko mrtvých s kroužením Země
    mezi pustými hvězdami
    v budoucích tisíciletích.

 

VI

Vzpomeň si na křečovitý a dýmající
    květ nespavosti, vzpomeň si
na prudké a nemilosrdné světlo hvězd
    přinášejících neštěstí,
vzpomeň si na mramorová města, nad
    nimiž se jako oceán vzdouvaly noci,
vzpomeň si na noci s tesknotami a nepokoji,
    se zděšením a sebevraždami, noci
s tvým úsměvem, pitvou, s mými pohledy,
    vitriolovými květy neurastenie.

 

VII

Plavá panno, spřízněná s velkými pohromami
    lásky,
tak jako naše kosti jsou spřízněny s loďmi,
    jež spí na dně oceánů,
a bledé paprsky luny s neviditelným vitriolem,
    jenž leptá mysl lunatiků,
plavá panno s lýtky tesknoty,
    s lýtky jako zář velkých bulvárů,
plavá panno s koleny jako legendární
    země, jako země z plamenů,
s úsměvem jako neznámá hvězda, jako
    kometa, jež přináší konec světa,
plavá panno – mé srdce – s úsměvem
    jako zapálená loď, jako sen, jako
    rentgenový snímek marnosti, jako
    zapálená loď.

 

VIII

Plavá panno, spřízněná se všemi pohromami
    lásky,
stejně tak jako je tento zpěv spřízněný se mnou,
    s mými horečnými nocemi, s nespavostí,
když modrý plamen – báseň, šílenství? –
    mi tančí na čele
a s důvěrou v černou hvězdu, jež vede
    můj sen, zděšení,
nechám své prsty trhat ony vitriolové
    květy neurastenie,
onen zpěv vzpoury, lásky a
    smrti.

 

IX

Plavá panno, spřízněná s velkými pohromami
    lásky,
když tvé tělo, jež mne ve snu bolí
    až k sebevraždě,
když mé úděsné, horečné,
    bezesné noci,
když mě draví ptáci křečovitě drásají,
zatímco město spí rozprostřeno pod
    měsíčními paprsky.
Plavá panno, spřízněná se všemi pohromami
    lásky,
když tvoje ňadra, jež mne ve snu bolí
    až k sebevraždě,
kolena jako legendární země, jako země
    v plamenech,
lýtka jako zář velkých bulvárů, jako
    nespoutaný ohňostroj
a na tvém těle jsou místa, na něž
    když pomyslím, dech mi
    pustoší plíce,
plavá panno, spřízněná s velkými pohromami
    lásky,
když tvá zachmuřená panenskost jako
    neznámá hvězda, jako kometa, jež přináší
    konec světa,
plavá panno – mé srdce –, když tvá
    zachmuřená panenskost jako tesklivý
    a zapálený strom, jako rentgenový snímek
    zděšení.

 

X

Ale naučil jsem se, plavá panno, mít rád
    své pohromy, neurastenii
a ve vápencových nocích bolestné
    nespavosti
naslouchám, jak rostliny destilují žíravý jed
    země;
plavá panno, spřízněná se smutkem,
    se zděšením z mých pohledů,
rostliny jsou laboratoře, v nichž se vytvářejí
    prudké jedy, rostliny
jsou fioly, v nichž se koncentrují mocné
    elixíry smrti;
plavá panno, spřízněná se sebevraždou,
    s mandragorou a ostatními děsivými
    výsadami lásky a neurastenie,
každou noc naslouchám zděšeně, jak jedle
    táhnou jako hyeny za mrtvolami,
stromy, z nichž se dělají rakve a šibenice,
a pódia, kde se pronášejí proslovy, a tyče,
    na jejichž vrcholku se třepotají
    zkrvavené prapory národů;
avšak v noci jsou pódia na proslovy
    prázdná a ve stínu zkrvavených standart
    národy spí,
v noci je na nebi jediná hvězda a na zemi
    mé čelo stravované plameny,
když skloněný nad slovy jako
    nad břitkými šavlemi
sbírám je do tohoto zpěvu vzpoury,
    lásky a smrti,
zatímco venku za okny otevřenými
    v půlnoční stranu
je město jedna beznaděj a počátek šílenství.

 

XI

Ale dále, jako požár světel na
    ztraceném povrchu světadílů,
jsou jiná města;
a dále, za světly měst,
za prvotními plážemi, na nichž se
    objevili první obratlovci,
začínají oceány;
a dále
a ještě dále neboli za modrou
    pěnou oceánu, za
nebeskými poledníky, na nichž
    poslední planety
    unaveně obíhají kolem Slunce;
hodně daleko
hodně daleko neboli tam, kam dospěje
    toliko představivost, a jen odtamtud
    nekonečně daleko
se vznášejí mlhoviny.
Oceány a mlhoviny z mých horečných
    a bezesných nocí,
oceány a mlhoviny, vlny vody, vlny
    ohně z mých nocí poezie,
pod vašimi vzdálenými klenbami,
    rozpálenými a věčnými,
posílám sám sobě ozvěnu, tento zpěv
    vzpoury, lásky a smrti
jako syrové svědectví o životě,
    jehož jsem účasten,
pod vašimi zvučnými, obrovskými
    a hučivými klenbami
rozvinuji poslední prapor svého teskného
    a zděšeného bytí.
Oceány a mlhoviny z mých horečných
    a bezesných nocí,
oceány a mlhoviny, vzdálené nádhery
    z mých nocí poezie,
když skloněný nad slovy jako nad
    břitkými šavlemi
sebral jsem je, pln tesknoty a vzpoury,
    do zpěvu o plavé panně, spřízněné
    s velkými,
s děsivými pohromami lásky.

 

Originál: Bogza, Geo. Cântec de revoltă, de dragoste și moarte, București: Fundația Regelui Mihai I, 1945.

 

Geo Bogza

Geo Bogza (1908–1993), básník, prozaik a publicista, absolvoval v roce 1925 námořnickou školu, ale rozhodl se pro dráhu novináře. Záhy se zapojil do meziválečného avantgardního hnutí a stal se jedním z jeho čelných představitelů. Od konce dvacátých let publikoval provokativní básně s erotickými náměty – Jurnal de sex (Sexuální deník, 1929), Poemul invectivă (Báseň invektiva, 1933) –, kvůli nimž byl proti němu zahájen soudní proces. K procítěné lyrice harmonického výrazu přešel v básnickém cyklu Ioana Maria. 17 poeme (Ioana Maria. 17 básní, 1937). Do dějin rumunské literatury se však zapsal především jako autor knih uměleckých reportáží Tragedia poporului basc (Tragédie baskického lidu, 1939), Ţări de piatră, foc și de pământ (Země z kamene, ohně a hlíny, 1939; český výbor Země z kamene, 1961), či Cartea Oltului (1945, č. Kniha o řece Oltu, 1968) aj.

 

Jiří Našinec

Jiří Našinec (* 1950) studoval v letech 1969–1974 rumunštinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1977–1984 pracoval jako jazykový redaktor v nakladatelství Práce, mezi lety 1984–1994 byl redaktorem (1992–1993 šéfredaktorem) nakladatelství Odeon. V údobí let 1996–2001 se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání, od roku 2001 byl zaměstnán jako odborný asistent v Ústavu románských studií na FF UK, od září 2011 do srpna 2020 na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií tamtéž. Překládá z literatury rumunské, moldavské a francouzské (přes 50 knižních titulů). V roce 2007 získal cenu Magnesia Litera za překlad knihy rumunského autora Petra Cimpoeșa Simion Výtažník, o sedm let později Cenu Josefa Jungmanna za překlad románu rumunského exilového spisovatele Bogdana Suceavy S bubnem na zajíce chodil.

Zpět na číslo